Zondag 9 Augustus 2020

De wereld is in de greep van het Coronavirus. Aan vermeende zekerheden, waar mensen zo op vertrouwen, worden hard geschud. Angst en onzekerheid regeren. De vraag komt daardoor des te indringender op ons af: Wat is uw, wat is jouw (enige) zekerheid en troost in dit leven, maar ook in het sterven? Kunt u, kun jij instemmen met het antwoord op deze actuele eerste vraag in onze Heidelberger Catechismus?

Onze Minister-President Rutte heeft begin eind vorige week en begin deze week een heel aantal maatregelen genomen. Dat zijn maatregelen die ons allemaal raken op allerlei gebieden. Ook het kerkelijke leven wordt zwaar geraakt. Daarom heeft de kerkenraad na moeten denken over een aantal heel ingrijpende maatregelen. Het zijn bijzondere tijden, die ook bijzondere maatregelen vergen.

Hieronder zijn in het kort de besluiten opgenomen die uw kerkenraad biddend gemeend heeft te moeten nemen. We zijn dankbaar voor de ruimte die nog geboden wordt om de kerkdiensten doorgang te kunnen laten vinden, zij het op een andere manier dan we gewend zijn. Tevens vragen wij uw begrip voor deze uitzonderlijke noodmaatregelen.

Het lijkt er vooralsnog op dat we rekening moeten houden met langdurige maatregelen. De maatregelen die nu genomen zijn door de kerkenraad, duren minimaal tot 6 april. Daarna zullen nieuwe maatregelen genomen worden afhankelijk van de ontwikkeling van de situatie.

De volgende maatregelen zijn genomen dan wel verder aangescherpt:

Kerkdiensten:

 • De reguliere erediensten in de Maranathakerk en de Schuilplaats vervallen voorlopig. In de Immanuelkerk zullen twee diensten per zondag worden belegd, om 10:00u en om 17:00u die alleen worden bijgewoond door de kerkenraad. De gemeente wordt in deze periode opgeroepen om thuis deze diensten te volgen. Hiervoor wordt naast de kerktelefoon en de audio-uitzending via kerkdienstgemist.nl ook een livestream aangeboden via YouTube.
 • De YouTube livestream uitzending van de kerkdienst voorziet duidelijk in een behoefte en zal daarom worden gecontinueerd. Met het aanbieden van deze livestream meent de kerkenraad met name gezinnen met kinderen tegemoet te komen in deze buitengewone omstandigheden. Het is wat de kerkenraad betreft een noodmaatregel voor de duur van deze crisis, niet een voorschot die hij neemt om het beleid rondom de kerktelefoon te veranderen.
 • De liturgie wordt voorafgaand aan de dienst in beeld gebracht en daarnaast op de website van de kerk, onder de livestream en op Facebook aangekondigd.
 • De video-opnamen blijven tot maandagavond op YouTube beschikbaar, conform het privacy-beleid zoals dat al geldt met betrekking tot audio-opnamen..
 • De video- en audio-opnamen van de diensten worden opgeslagen, bewaard en ter beschikking gesteld aan Studio Schuilplaats. Deze kunnen desgewenst worden besteld.
 • Belijdenisdiensten en doopdiensten zullen voorlopig niet doorgaan. De “Knoopjes” worden ook uitgesteld tot nader order (mogelijk rond Pinksteren).
 • Omdat ook de zondagschool is afgelast roept de kerkenraad gezinnen en gemeenteleden op om tussen de kerkdiensten de computer en/of het beeldscherm uit te laten en binnen het gezin deze tijd te benutten om de huisgodsdienst te beoefenen.

Collecte

 • Nu de komende zondag de erediensten afgelast worden betekent dit ook dat de inkomsten zullen verdwijnen. Dit zal al snel zo'n € 7.000 per zondag zijn. Uitgaande van voorlopig vier zondagen betekent dit dus een verwacht tekort van € 28.000!
 • De collectegelden kunnen nu gemakkelijk online via de website gedoneerd worden. De collecte loopt vanaf de zaterdag voor de dienst tot de vrijdag na de dienst en wordt evenredig over beide (of alle drie) bestemmingen verdeeld. (klik hier) 

Kerkenraad:

 • Al het vergaderwerk, ook van de verschillende commissies, zal ook worden stilgelegd. Dit betekent dat ook de vergaderingen rondom het beroepingswerk van de 4e predikant en de verkiezing van ouderlingen en diakenen voorlopig worden uitgesteld. Dit geldt ook voor de publicatie van de jaarcijfers. Alles wat niet dringend noodzakelijk is, wordt uitgesteld.
 • De gemeente zal worden ingelicht via de website van onze kerk en het kerkblad over de verschillende maatregelen die de kerkenraad genomen heeft. We willen u dan ook oproepen deze middelen goed in de gaten te blijven houden.

Pastoraat:

 • Al het pastorale bezoekwerk zal helaas moeten worden stilgelegd. Dit geldt ook voor de bezoeken aan de ouderen en kwetsbaren in onze gemeente, omdat de predikanten en bejaardenouderlingen met diverse mensen in aanraking komen. De contacten worden daarom beperkt tot het noodzakelijke crisispastoraat.
 • Telefonisch contact met uw predikant en wijkouderlingen blijft natuurlijk te allen tijde mogelijk.

Zendingbusjes

 • Ook de rondgang met de zendingsbussen wordt voorlopig stopgezet.

Rouwsamenkomsten en trouwdiensten:

 • Deze samenkomsten zullen wel doorgaan. Wel zullen hierbij de regels van de overheid gehanteerd moeten worden. Voor nu geldt dat er dus per samenkomst niet meer dan 100 personen aanwezig mogen zijn in het kerkgebouw. Deze overheidsmaatregel kan echter in de toekomst veranderen. Om de familie maximaal de gelegenheid te geven aanwezig te zijn, zullen er in deze samenkomsten vanuit de kerkenraad alleen de predikant en ouderling van dienst aanwezig zijn.
 • In het geval van het overlijden van een gemeentelid, zal de wijkpredikant ’s morgens de rouwbezoeken brengen bij de betrokken familie. De wijkouderling(en) van de overledene zullen dan ’s avonds de dag afsluiten met de familie.

Activiteitencommissie:

 • Jeugdkamp 13+ dat over 5 weken zou worden gehouden, wordt afgelast. Als u al inschrijfgeld hebt betaald, wordt dat teruggestort.
 • Over Jeugdkamp 16+ wordt eind april besloten of en hoe deze doorgang kan vinden.
 • Activiteiten rond de Koningsdag worden geannuleerd.

Overige zaken:

De zaken die al eerder met u gecommuniceerd zijn, maar gemakshalve toch nog even benoemd worden zijn: 

 • Catechisaties en verenigingen vinden geen doorgang. Datzelfde geldt voor zondagsschool
 • De jongerenreis naar Engeland (Banner of Truth) wordt afgelast

 

Alles overziende zijn het ingrijpende maatregelen die we moesten nemen op last van de overheid. Maatregelen die diep ingrijpen in ons gemeenteleven; deze feitelijk in één klap stilleggen. We hopen en bidden dat onder de zegen van de Heere de dienst van het Woord voortgang kan blijven vinden. Wilt u onze kerk en onze samenleving in deze crisistijd gedenken in uw gebeden?

Met broederlijke groet,

Uw kerkenraad

Dagelijks Woord

 • En indien de Geest Desgenen, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door Zijn Geest, Die in u woont. -- Romeinen 8:11