Donderdag 4 Maart 2021

DV zondag 4 oktober zal in het teken staan van de start voor het nieuwe wintersei-zoen. Dat betekent dat op 5 oktober de catechisaties weer starten. In dit artikel vertellen we u meer over het waarom, hoe, waar en wanneer.

Aanleiding
In het jeugdpastoraat staan en stonden we voor een aantal vragen:
1. Hoe creëer je omzien naar álle jongeren?
2. Hoe kun je pastoraal omzien integreren in bestaand jeugdwerk (cateche-se/ vereniging)?
3. Corona maatregelen; hoe kunnen we samenkomen als 1,5 meter afstand nodig is tussen de catechisanten in het nieuwe seizoen?
Bovenstaande vragen waren voldoende redenen om een werkgroep in het leven te roepen die hiermee voor de zomer aan de slag is gegaan.

Verantwoording
Uit de onderzoeksresultaten van het recente onderzoek onder jongeren door deputaten kerkjeugd en onderwijs blijkt dat:
1. … de groep doopleden ouder dan 28 jaar groeit (belijdenis doen op late-re leeftijd..., of niet meer)
2. … naarmate de leeftijd stijgt, daalt de participatie, niet alleen met het jeugdwerk (catechisatie/vereniging) maar ook met de kerk.
3. … het belang van jongeren ‘zien’ ontzettend belangrijk is geworden in de tijd waarin we leven. Maar hoe als ze niet op het jeugdwerk en de cate-chisatie komen? (groepen jongeren verdwijnen onder de radar)
4. … er verlegenheid is in het omgaan met afhakende jongeren
5. --- het bereik vooral door binding/relatie tot stand kan worden gebracht
a. Wanneer jongeren vertrekken uit de gemeente (anders dan door verhuizing), dan is daardoor vaak de oorzaak dat er te weinig persoonlijke aansluiting wordt ervaren bij de kerk.
b. Gemeenten slagen, er ondanks alle inspanningen, onvoldoende in de relevantie van kerk en geloof uit te leggen aan oudere jon-geren.

Vroeger was er veel vanzelfsprekendheid (rond catechese, kerkgang, eigen ‘zuil’, rond ethische onderwerpen. etc.). U kent daar ongetwijfeld de voorbeelden van. Vandaag de dag zijn deze vanzelfsprekendheden weg (en onderschat daarbij het effect door de coronamaatregelen niet). Vergeleken met vroeger, zijn jongeren niet zozeer anders, maar de omstandigheden duidelijk wel. Meer dan vroeger snakken jongeren naar omzien en waardering (mede gevoed door sociale media). Ze waarderen het expliciet te worden aangesproken. Het vergroten van moge-lijkheden om jongeren tegen te komen, zorgt voor meer mogelijkheden om hen te spreken en vooral ook naar hen te luisteren. Hiervoor is niet alleen een grote groep mentoren, maar zijn ook betrokken gemeenteleden nodig.

Predikant versus mentor
Catechese is en blijft een verantwoordelijkheid van de predikanten (en cateche-ten). Niet alleen letterlijk in de gezamenlijke intro en kennisoverdracht van het thema, maar ook in toerusting, aansturing, begeleiden en coaching tijdens de verwerking in mentorgroepen. Op een andere manier wordt de predikant weer betrokken bij de groepen. Bijvoorbeeld heel gericht in het beantwoorden van vragen van de jongeren, of doordat de predikant aansluit in de mentorgroep. Kortom de predikanten zullen niet minder uren besteden aan de catechese, maar de invulling van de uren zal anders zijn.

Opzet catechese les
Een catechisatie les duurt één uur. De eerste twintig minuten verzorgt een pre-dikant of de pastoraal jongerenwerker een opening en intro op het lesonder-werp. Dit gebeurt in de kerkzaal voor de gehele leeftijdsgroep. Na twintig minu-ten gaat de groep uiteen in vaste groepjes van ongeveer tien personen samen met de mentor. In de groepen wordt:
- Een herhaling op de vorige les gedaan (huiswerk besproken en gecontro-leerd.
- Het Bijbelgedeelte gelezen en behandeld bij het lesonderwerp aan de hand van een exegese.
- De lesstof uit de intro verwerkt m.b.v. verwerkingen uit de methode.

Catechisanten tot 18 jaar
Is uw kind jonger dan 18 jaar, dan zal de mentor in de week van 27 september contact leggen om uw kind uit te nodigen voor de catechisatie. Daarin wordt eveneens de tijden en locatie doorgegeven. Alleen als er vóór 5 oktober geen contact gelegd is (via u) met uw kind, kan onderstaande rooster gebruikt worden om te weten wanneer hij/zij verwacht wordt. De locatie is dan het dichtstbijzijn-de kerkgebouw binnen uw wijk. De groepsindeling is zo gemaakt dat er weinig ruimte is om te schuiven, dan alleen te ruilen met een leeftijdsgenoot in overleg met de mentor of wijkpredikant.

Catechisanten vanaf 18 jaar
Ben jij ouder dan 18 jaar, dan kun je aan de hand van onderstaand overzicht zien waar je vanaf 5 oktober wordt verwacht.

Bede om zegen
Via Paulus krijgen we ook onderwijs van de Heere. In Efeze 6:1-4 lezen we hoe ouders en kinderen met elkaar om moeten gaan. Van de ouders wordt verwacht dat ze hun kinderen onderwijs geven, en naar de doopbelofte ook laten geven. Het doel van al het onderwijs, thuis, in de kerk en op school wordt kernachtig verwoord in Psalm 78:7: “En dat zij hun hoop op God zouden stellen, en Gods daden niet vergeten, maar Zijn geboden bewaren.” Het is ons vurig verlangen dat onze kinderen de Heere Jezus leren kennen als hun Zaligmaker en gelovige ou-ders dit in hun leven laten zien.

Bidt u mee om zegen en stimuleert u zo uw kinderen in het komen naar de catechisatie?

Overzicht

Kerk

Dag

Tijd

Leeftijd

Maranathakerk

Dinsdag

18:30

 12/13 jarigen

 

 

20:00

 16/17 jarigen

 

Maandag

18:30

 14/15 jarigen

 

 

20:00

18 jaar en ouder

Schuilplaats

Dinsdag

18:30

 14/15 jarigen

 

 

20:00

 18 jaar en ouder

 

Maandag

18:30

 12/13 jarigen

 

 

20:00

 16/17 jarigen

Immanuëlkerk

Dinsdag

18:30

 12/13 jarigen

 

 

20:00

 16/17 jarigen

 

Maandag

18:30

 14/15 jarigen

 

 

20:00

18 jaar en ouder

Immanuëlkerk

Zaterdag

18.00

18 jaar en ouder

 

 

Dagelijks Woord

  • Niemand bedriege zichzelven. Zo iemand onder u dunkt, dat hij wijs is in deze wereld, die worde dwaas, opdat hij wijs moge worden. Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid bij God; want er is geschreven: Hij vat de wijzen in hun arglistigheid. -- 1 Korintiers 3:18-19