Zondag 13 Juni 2021

UPDATE 09-10-2020

Geachte broeders en zusters van de Maranathagemeente,

Afgelopen dinsdagavond hebben we u via de website geïnformeerd over het crisisberaad van Kerkenraad Algemene Zaken (KAZ). Dit beraad was nodig om het volgende dringende advies te wegen wat afgelopen maandagmorgen gegeven was door de minister van Justitie:

- Dat de religieuze organisaties de fysieke aanwezigheid bij alle samenkomsten evenals in maart jl., zoveel mogelijk beperken tot maximaal 30 personen (exclusief betrokkenen bij de dienst);
- De diensten zoveel mogelijk digitaal te laten plaatsvinden;
- Met in acht name van de eigen, geactualiseerde Protocollen van de landelijke religieuze organisaties ook de richtlijnen van het kabinet in acht te nemen;
- Met als uitgangspunt: zo klein als noodzakelijk wordt geacht, met afstand van 1,5 meter en onder de 30 personen (exclusief betrokkenen bij de dienst) en met in acht name van de RIVM-voorschriften;
- In aanvulling op de richtlijnen adviseren we u dringend u te onthouden van samenzang en over te gaan tot het aanbevelen van het dragen van mondmaskers.

Dit dringende advies heeft KAZ gewogen in samenhang met het volgende:

- De geldende noodverordening van de Veiligheidsregio Flevoland d.d. 29 september 2020 waarin het is bepaald met betrekking tot de erediensten dat deze niet vallen onder het verbod om met meer dan 30 mensen samen te komen;
- Het aantal besmettingen met het COVID-19 virus nemen de laatste weken fors toe. Het blijkt echter dat de door de kerken genomen maatregelen effectief zijn. Uit de laatste rapportage van het RIVM (6 oktober 2020) blijkt dat in het totaal van alle besmettingen het aandeel wat te relateren is aan religieuze samenkomsten verwaarloosbaar klein is (0,2 % vanaf 6 juli; en 0,1 % in de afgelopen week);
- De gemaakte opmerkingen in het debat in de tweede kamer waarin minister Grapperhaus de toezegging deed om met de kerken te zoeken naar meer maatwerk in de wijze waarop kerken de eredienste kunnen vormgeven. De grootte van de kerkgebouwen, de wijze waarop de ventilatie geregeld is en de besmettingsgraad in de regio van de gemeente zijn daarin zaken die daarin gewogen moeten worden; én
- Vanavond bereikte de kerkenraad nog een extra advies vanuit de commissie de namens die kerken het gesprek met de minister van Justitie voert. In dit advies wordt de harde grens van maximaal 30 meer genuanceerd: gevraagd wordt van de kerken om hun verantwoordelijkheid te nemen als deel van de Nederlandse samenleving en met inachtneming van de eigen plaatselijke situatie het aantal bezoekers terug te brengen, zo mogelijk en bij voorkeur tot het maximum van 30.

Daarnaast heeft KAZ zich rekenschap gegeven van de verantwoordelijkheid die hij heeft naar de kerkelijke gemeente en zijn verantwoordelijkheid naar de samenleving. Die twee lopen overigens in onze gemeente in elkaar over. Ook in onze gemeente zijn broeders en zusters aan te wijzen met een kwetsbare gezondheid. Eveneens hebben we de verantwoordelijkheid richting broeders en zusters die als arts, verpleegkundige of verzorgende hun werk in de zorg onder moeilijke omstandigheden moeten verrichten. In het pastoraat treffen we gemeenteleden aan die zich zorgen maken of de noodzakelijke behandeling of ingreep waar ze op zitten te wachten nog wel door zal gaan.

Het uitgangspunt in de moeilijke besluiten is altijd geweest dat de kerkenraad zo goed mogelijk de gegeven adviezen wegen tegen de achtergrond van de bekende feiten in de concrete situatie van onze gemeente. Dat blijkt al uit de drie gebruiksplannen die de kerkenraad heeft vastgesteld; geen generiek, rigide maatregelen, maar maatwerk. Langs deze lijn heeft de kerkenraad een optimaal maximum van de bezetting van de kerkgebouwen bepaald. Hierdoor is mogelijk dat alle gemeenteleden die zich aangemeld hebben voor de erediensten tenminste één keer op zondag een eredienst kan bezoeken en de andere dienst kan volgen via de livestream.

Uit het geheel van de (dringende) adviezen en de nu bekende feiten, blijkt wel dat de huidige situatie van de volksgezondheid ernstig is. Het aantal besmettingen neemt fors toe ook onder kwetsbare mensen, de ziekenhuizen liggen vol met corona-patiënten en de reguliere zorg wordt afgeschaald. In dat licht vindt KAZ het niet langer verantwoord om de bezetting van de erediensten zo maximaal mogelijk te houden, ook al zou dat volgens de huidige noodverordening wel kunnen.

In juni 2020 heeft de kerkenraad zich uitvoerig laten adviseren over het zingen in de eredienst. Op basis van daarvan is toen de conclusie getrokken dat zingen in de drie kerkgebouwen kan, zij het ingetogen. Op zich zijn er geen nieuwe studies verschenen die aantonen dat zingen significant bijdraagt aan de mogelijkheid tot besmetting. Er is nu alleen bekend dat een uitbraak met het corona-virus heeft plaatsgevonden onder leden van een koor in Leiden.

Alles afwegend heeft KAZ in zijn crisisberaad van 9 oktober 2020 de volgende besluiten genomen:

1. Het aantal gemeenteleden wat wordt uitgenodigd om de erediensten bij te wonen, wordt teruggebracht tot maximaal 100 gemeenteleden per eredienst per kerkgebouw;
2. In de Immanuelkerk wordt ‘s morgens weer één eredienst gehouden net als in de andere kerkgebouwen; én
3. De gemeentezang wordt beperkt, de voorzang en de psalm na de wetslezing of geloofsbelijdenis vervalt. De predikanten zullen per zangmoment één couplet opgeven en de gemeente wordt gevraagd om ingetogen te zingen.

Bij deze besluiten gelden als vanzelfsprekend de voorschriften van het RIVM. Daarnaast volgt iedereen nauwkeurig de aanwijzingen van de diakenen op.

Met deze genoemde maatregelen hopen we zo een bijdrage te leveren aan het terugdringen van het aantal besmettingen. U begrijpt vast dat het niet gemakkelijk was om tot deze besluiten te komen. Het samenkomen als gemeente waarin de prediking, gebed en samenzang centraal staan zijn de levensaders van ons geloof. Om daarop in te moeten grijpen doet ons pijn.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd waarbij we ook gelijk ons realiseren dat u mogelijk een andere keus liever had gezien. Wij vragen om uw begrip en ondersteuning in deze bijzondere tijd.

Gezien de vele aandacht die de media aan ‘kerkgang’ in coronatijd besteed is het niet ondenkbaar dat u en wij in aanraking komen met de media. Ons advies is om hun vriendelijk door te verwijzen naar de website zodat zij ook kunnen inzien hoe wij onze afwegingen en keuzes hebben gemaakt. Verwijs de media als ze vragen hebben door naar ds. J. van Vulpen. Hij is voor dit genomen besluit aangewezen als woordvoerder namens kerkenraad en gemeente.

Tot slot wensen wij u als gemeente maar ook de gehele samenleving de trouw, zorg en genade van de Almachtige God die gegeven is alle macht op hemel en op aarde.

Uw en jullie kerkenraad

Dagelijks Woord

  • Ziet, de Heere HEERE zal komen tegen den sterke, en Zijn arm zal heersen; ziet, Zijn loon is bij Hem, en Zijn arbeidsloon is voor Zijn aangezicht. Hij zal Zijn kudde weiden gelijk een herder; Hij zal de lammeren in Zijn armen vergaderen, en in Zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtjes leiden. -- Jesaja 40:10-11