Zondag 13 Juni 2021

UPDATE 05-11-2020

Donderdagavond 5 november jl. heeft Kerkenraad Algemene Zaken (KAZ) de gang van zaken rondom de eredienst opnieuw besproken. Dat is voor de broeders in KAZ niet meegevallen. Zij ervaren met u  pijn en verdriet dat het gemeentelijke leven zo zwaar te lijden heeft onder de huidige coronamaatregelen.

We hadden zo gehoopt en gebeden dat we een besluit zouden kunnen nemen om weer vaker naar de kerk te kunnen gaan. Maar helaas, ondanks de landelijk dalende trend van de COVID-19 besmettingen, lopen deze in onze dorpsgemeenschap zeer snel op. De situatie op Urk wordt door de gemeente, huisartsen en de GGD zeer ernstig genoemd. We moeten voor deze situatie de hand in eigen boezem steken; het blijkt namelijk lastig om de basisregels na te leven op Urk. Juist als christenen zijn we geroepen om deze maatregelen strikt na te leven als uiting van naastenliefde, de roeping om de overheid te gehoorzamen en de verantwoordelijkheid om onszelf en een ander niet nodeloos in gevaar te brengen. 

Deze ernstige situatie op ons dorp is onderstreept door een brief van de Veiligheidsregio en van de burgemeester van Urk waarin zij ons als kerk dringend vragen om de groepsgrote in de eredienst verder te beperken. Daarnaast wordt de noodzaak tot het verder terugbrengen van het aantal kerkgangers geadviseerd door de plaatselijke huisartsen. De verslechterde situatie op Urk met de dringende appels van autoriteiten en de gezondheidszorg heeft KAZ met pijn in het hart het volgende moeten besluiten: 

1. Het aantal kerkgangers zal met ingang van zondag 8 november 2020 worden de komende twee weken teruggebracht tot circa 30 personen per eredienst. 
2. Huis- en pastorale bezoeken worden de komende twee weken opgeschort. Indien noodzakelijk zullen pastorale bezoeken in onderling overleg worden afgelegd. Hierbij nemen we de RIVM-regels in acht. 
3. Catechese en verenigingen kunnen gelukkig nog steeds doorgaan. Wel zal nog strikter worden toegezien op naleving van de RIVM-regels. 

De kerkenraad roept alle gemeenteleden op om serieus de RIVM-regels na te leven. Niet alleen tijdens activiteiten van de kerk, maar ook in de rest van het (dagelijkse) leven. Als christenen zijn we geroepen om onze overheid te gehoorzamen (Rom. 13), ons niet moedwillig in gevaar te begeven (HC) en onze (kwetsbare) naasten lief te hebben als onszelf. 

We hopen dat u mee kunt voelen met de worsteling die we als kerkenraad hebben doorgemaakt. We hebben deze besluiten niet lichtvaardig genomen, maar deze alles overwegende moeten nemen. Wij hadden helaas geen andere keuze. Met u en jullie kijken we uit naar verbetering van de situatie. Zodra het mogelijk is zal de kerkenraad de capaciteit in de eredienst weer opschalen zodat we met meer broeders en zusters; ouderen, jongeren en onze kinderen in de kerkdienst aanwezig kunnen zijn. 

We roepen u en jou op om deze dingen bij de Heere in het gebed neer te (blijven) leggen. 

Met broederlijke groet, 

Uw en jullie kerkenraad 

Dagelijks Woord

  • Ziet, de Heere HEERE zal komen tegen den sterke, en Zijn arm zal heersen; ziet, Zijn loon is bij Hem, en Zijn arbeidsloon is voor Zijn aangezicht. Hij zal Zijn kudde weiden gelijk een herder; Hij zal de lammeren in Zijn armen vergaderen, en in Zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtjes leiden. -- Jesaja 40:10-11