Vrijdag 24 September 2021

Namens de kerkenraad willen wij u informeren over de situatie van ds. J. van Vulpen. Voorafgaand aan het afgelopen paasweekend heeft ds. J. van Vulpen zich helaas ziek moeten melden. Verschillende factoren hebben geleid tot de situatie zoals deze nu is. De ernst van zijn situatie brengt met zich mee dat hij naar verwachting voor een langere periode niet in staat zal zijn om zijn werkzaamheden in onze gemeente te vervullen.

Fysiek speelt de besmetting van het corona virus hem nog steeds parten en ondervindt onze broeder hierdoor nog steeds lichamelijk de beperkingen. Hij was na een eerdere periode van korte rust weer begonnen om wat werkzaamheden op te pakken en dit ging met kleine stapjes vooruit.
Naast de fysieke factor speelt ook de gezinssituatie een belangrijke rol in dit hele proces. Er zijn het afgelopen jaar verschillende zaken gepasseerd en momenteel nog steeds gaande die veel vergen van het gehele gezin. Voor onze broeder en zuster maar ook zeker voor de kinderen. Ieder van hen heeft op zijn eigen manier tijd nodig om hier mee om te gaan en dit te kunnen verwerken.

Alles bij elkaar hebben de verschillende factoren uiteindelijk toch ook onverwacht geleid tot de ziekmelding zoals dit het afgelopen weekend heeft plaatsgevonden. We betreuren dit maar ook onze broeder zelf betreurt dit omdat hij zelf ook ernaar verlangde en ernaar uitzag om juist het afgelopen weekend ook weer het avondmaal te mogen bedienen in het midden van onze gemeente.

Laten we vanuit de verbondenheid die we bij het avondmaal mochten ervaren in het samen breken van het brood en het drinken van de drinkbeker ook als biddende gemeente om het gezin van onze broeder heen staan en hen opdragen voor Gods troon.

Naast ons gebed hebben we ook gemeend er goed aan te doen professionele hulp in te schakelen via Steunpunt Kerkenwerk, waarin ons landelijke CGK kerkverband participeert.

Dit traject wordt nu opgestart maar het is wel duidelijk dat dit traject langere tijd gaat duren en we voor de komende maanden de taken in onze gemeente anders gaan invullen.

De pastorale bearbeiding van de Maranathawijk is als volgt:

Voor pastorale zorg in de Maranathawijk is net als in de afgelopen periode  broeder Jan ten Napel (06 - 16 24 48 97) het algemene aanspreekpunt in de wijk. Hij zal in overleg met de wijkouderlingen,  ds. H. Korving en ds. H. Polinder, de pastorale zorg coördineren.

De verdeling van de Maranathawijk is als volgt zoals we die ook al hebben bij de afwezigheid van een van de predikanten. In dringende situaties kunt u direct contact met hen opnemen.

Wijk M1 t/m M3: ds. H. Korving
Wijk M4 t/m M6: ds. H. Polinder

We hopen u en jullie hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Uw kerkenraad.

Dagelijks Woord

  • Die met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Die het zaad draagt, dat men zaaien zal, gaat al gaande en wenende; maar voorzeker zal hij met gejuich wederkomen, dragende zijn schoven. -- Psalmen 126:5-6