Woensdag 18 Mei 2022

Oproep van de roepende kerken van de GS 2019 om gezamenlijk te bidden voor de eenheid van de Chr. Geref. Kerken op maandag 18 april 19.30 uur in de Grote Kerk van Dordrecht, Lange Geldersekade 2, Dordrecht.

In de bidstond gaan voor de predikanten: ds. R. Jansen en ds. A. van der Zwan.

Meebidden kan via de livestream van youtube CGK Dordrecht-Centrum:
https://www.cgkdordrecht-c.nl

U wordt van harte uitgenodigd door de Christelijke Gereformeerde Kerken Dordrecht-Centrum en Dordrecht-Zuid.

Parkeren Weeskinderdijk (gratis) of parkeergarage Spuihaven (betaald). Nadere informatie? 06-22035833.

Beide kerkenraden voelen zich hiertoe gedrongen door de tekstwoorden uit Efeze 4 waarbij ds. H. Peet ons bepaalde in de najaarsvergadering van de classis Dordrecht.

We delen graag enkele gedachten uit zijn meditatie:

‘We keken naar het woord 'eenheid' in Efeze. 4. Het staat in het kader van een appel te wandelen waardig onze roeping. We kunnen bij de weerbarstige praktijk starten en dan zou je er meteen mee ophouden: onbegonnen werk. Maar dat is de zaak niet: of wij het zien zitten. Het gaat erom waartoe we geroepen worden. Dat is ook het startpunt van de apostel. God roept en dat is een roep die we niet naast ons neer mogen leggen. Paulus zegt zelfs dat het onze levenspraktijk waardig moet zijn die roeping. Het moet ermee in balans zijn, bedoelt Paulus. Als je op de ene weegschaal de roeping legt en op de andere onze (levens)praktijk, dan moeten beide elkaar in evenwicht houden. In heel ons doen en laten moet het oplichten wat onze roeping is. Het gaat hier niet om een hobby, maar om iets waar we van God toe gedrongen worden. Echt kerk zijn is je laten bepalen door de roeping van Godswege. In vers 3van Efeze4blijkt dat die eenheid niet iets is dat wij maken, dat wij organiseren, door gesprekken tot stand te brengen. Nee, in de kerk hoeft de eenheid niet gemaakt te worden. De eenheid is gegeven. Het gaat dan ook niet om zomaar een eenheid, dat we het gezellig met elkaar hebben, het zo goed met elkaar kunnen vinden. Dat kunnen we wel maken. Het gaat hier om een eenheid die we juist niet kunnen maken, maar door de Geest tot stand komt. Paulus heeft het over de eenheid van de Geest. Dus de eenheid die de Geest al vernieuwend, herscheppend tot stand brengt. De Geest is het Die mensen samenbrengt in de eenheid van het ware geloof. De Geest werkt in de één, Hij werkt ook in de ander. Nee, dan krijgen ze niet wat met elkaar, dan hebben ze wat met elkaar. De gelovigen krijgen die eenheid als een kostbaar geschenk in de schoot geworpen. Ze hebben elkaar niet uitgezocht, omdat ze elkaar zo aardig vonden, de Geest voegt ze samen, brengt ze samen in dat ene volk dat God dient. Mensen met verschillende achtergronden. Met totaal verschillende voorgeschiedenis. Nee, we kunnen die eenheid niet maken. Maar het gevaar bestaat wel dat we haar verbreken. Vandaar dat de apostel ertoe oproept haar te bewaren. Er uitermate zuinig op te zijn en voor alles ons ervoor in te spannen die eenheid niet prijs te geven. Ja dat geschenk heel te houden. Niet te provoceren, met de klompen door de porseleinkast te lopen, zorgvuldig te zijn in de onderlinge omgang. Juist daar te rekenen met de roeping van Godswege.’

Vanuit deze woorden roepen we u hartelijk op om gezamenlijk een bidstond te houden. Twee verschillende kerken in Dordrecht, die de eenheid willen behouden.

Klik hier om de liturgie in te kijken

 

Dagelijks Woord

  • Dit zijn de dingen, die gij doen zult: spreekt de waarheid, een iegelijk met zijn naaste; oordeelt de waarheid en een oordeel des vredes in uw poorten. En denkt niet de een des anderen kwaad in ulieder hart; en hebt een valsen eed niet lief; want al deze zijn dingen, die Ik haat, spreekt de HEERE. -- Zacharia 8:16-17