Zondag 21 Oktober 2018

Jaarlijks worden in de wintermaanden een aantal winteravondlezingen gehouden. Het thema van deze lezingen is dit jaar: de Heilige Geest. In de lezingen worden diverse aspecten van Zijn werk belicht.

De commissie heeft net als voorgaande jaren weer een belangrijk thema met aansprekende onderwerpen gekozen. Hieronder treft u de data aan. De lezingen vinden plaats in de Schuilplaats en beginnen om 20.00 uur.

 14 November: De Heilige Geest en de Schepping
Spreker: Ds. Van Walsum
Tijd/Plaats: 20.00 uur in De Schuilplaats

12 December: De Heilige Geest auteur van wedergeboorte en geloof
Spreker: Ds. Aarnoudse
Tijd/Plaats: 20.00 uur in De Schuilplaats

16 Januari: De Heilige Geest auteur van de Heilige Schrift
Spreker: Ds. Pieters
Tijd/Plaats: 20.00 uur in De Schuilplaats

20 Februari: Hoe weet ik dat de Heilige Geest in mij woont?
Spreker: Ds. Van Vulpen
Tijd/Plaats: 20.00 uur in De Schuilplaats

27 Maart: De Heilige Geest als Trooster (in het licht van christenvervolging)
Slot avond in samen werking met SDOK
Spreker: Ds. Van der Zwan
Tijd/Plaats: 19.30 uur in De Schuilplaats

 

Dagelijks Woord

  • Doch Mozes zeide tot het volk: Vreest niet, staat vast, en ziet het heil des HEEREN, dat Hij heden aan ulieden doen zal, want de Egyptenaars, die gij heden gezien hebt, zult gij niet weder zien in eeuwigheid. De HEERE zal voor ulieden strijden, en gij zult stil zijn. -- Exodus 14:13-14