Woensdag 26 Februari 2020

Woensdag 12 februari, de tweede woensdag van de maand, wordt op Urk de Biddag voor de visserij gehouden. Een bijzondere dag met een eigen achtergrond en geschiedenis. Een geloofstraditie van ruim 165 jaar! Het was ds. Jacob Nentjes die in 1848 als voorzitter van de kerkenraad van de kleine Christelijke Afgescheiden Gemeente het voorstel deed om jaarlijks in het voorjaar een gemeentelijke biddag te houden.

Voordat de vissers weer naar zee vertrokken, en een dankdag in het najaar (wanneer de vloot weer voor de kant ging.) Met deze dagen moest de afhankelijk van de zegen van de Heere in de voor Urk zo belangrijke bedrijfstak van de visserij tot uitdrukking worden gebracht.  


Onder ds. Nentjes groeide en bloeide de gemeente van de afgescheidenen. Actief trad hij op tegen het op zondag verkopen van de gevangen vis en het achterhouden van gestrande goederen. In een enkel geval, waar het een kerkenraadslid betrof, werd daarvoor zelfs de toegang tot het Heilig Avondmaal ontzegd. Op Urk was ds. Nentjes zo geliefd dat men hem niet wilde laten gaan toen deze een beroep kreeg. Men wilde zijn attestatie niet ondertekenen. Later is hij toch gegaan -naar Harlingen - maar niet voor lange tijd. Enige jaren later, na het vierde beroep, afkomstig van Urk, ging hij terug naar zijn eiland. Bij zijn afscheid van Harlingen koos hij als tekst Hosea 2 : 6b; 'Ik zal henengaan en keeren weder tot mijnen vorigen man; want toen was mij dat beter dan nu'.

Zijn voorstel voor het indienen van een afzonderlijke bid- en dankdag vond in eerste instantie algemene weerklank, maar uiteindelijk werden de data definitief vastgesteld. Wat de biddag betreft op de tweede woensdag in februari, en de dankdag naar de laatste dag van het jaar. Daarmee werd dus ook rekening gehouden met het visseizoen. Niet op bid- of dankdag thuis zijn (met de botter) werd in vroeger tijd als een grote zonde beschouwd.

Zij, die de zee bevaren
Met schepen, rijk bevracht,
Zien op de grote baren
Gods wijsheid, gunst en macht;
Daar leren zij de daan,
Des Heeren klaar bemerken
En in de diepe paan
Zijn grote wonderwerken.

Dagelijks Woord

  • Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was; Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn; Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is den mensen gelijk geworden; En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises. -- Filippenzen 2:5-8