Zondag 21 Januari 2018

Als lid van de Christelijke Gereformeerde Kerken houden we niet alleen een plaatselijke gemeente financieel in stand. We dragen ook bij aan de dingen die we als CGK landelijk in stand houden.  De dingen die we landelijk samen doen, betalen we ook samen. Zo dragen we bij aan de deputaatschappen (landelijke commissies), die met het geld aan het werk gaan.

Voor 2018 bedraagt de landelijke bijdrage € 69,80 per dooplid. Met een ledenaantal van zo'n 3.400 zielen betekent dit voor onze gemeente een kostenpost van ruim € 237.000. Dit is dus zonder de kosten van onze eigen gemeente! Wilt u zo aan het begin van het jaar uw vaste jaarlijkse bijdrage ook weer eens tegen het licht houden? 

Hieronder staat een opsomming van die onderdelen die bekostigd worden vanuit de landelijke bijdrage.

Theologische Universiteit
Onze toekomstige predikanten volgen hun opleiding in Apeldoorn aan de Theologische Universiteit (TUA). De TUA onderscheidt zich door de nadruk te leggen op Bijbel en Refor-matie. Aan de universiteit zijn vier hoogleraren, één universitair hoofddocent, negen univer-sitair docenten, één wetenschappelijk medewerker en zeven onderwijsondersteunende medewerkers verbonden. Daarnaast zijn er vanuit andere instellingen twee bijzonder hoog-leraren betrokken bij het onderwijs en onderzoek. Studenten met verschillende kerkelijke achtergronden volgen de studie. Het aantal voltijdstudenten voor de zesjarige opleiding schommelt zo rond de 100. Daarnaast zijn er nog ongeveer 20 mensen die werken aan een proefschrift onder begeleiding van een Apeldoornse hoogleraar. Medewerkers en studenten willen ‘denken om te dienen’. Een aanzienlijk deel van de kosten wordt gedekt door subsi-die van de overheid en door collegegelden. De kerkelijke bijdrage vanuit de omslag is goed voor bijna 25% van het totaal.

Studiefonds
Het studiefonds voorziet in de mogelijkheid dat admissiale studenten die financiële proble-men voorzien bij de aanvang van de studie, dan wel tijdens de studie daarmee worden geconfronteerd, een beroep kunnen doen op een financiële tegemoetkoming in de kosten van de studie, alsook voor het dagelijkse levensonderhoud van hem en (eventueel) zijn gezin. Dit geldt alleen voor de broeders die geen aanspraak (meer) kunnen maken op over-heidsstudiefinanciering. Ook bijzondere omstandigheden, zoals het voornemen van de student om in de eindfase van de studie daarvoor meer tijd vrij te maken om spoedig tot de afronding daarvan te komen, kunnen een reden zijn om een aanvraag in te dienen. De voorwaarden om voor een bijdrage in aanmerking te komen, zijn vastgelegd in de Regeling Studiefonds. Zie www.tua.nl.

Geestelijke verzorging varenden
Het deputaatschap verleent pastorale zorg aan schippers en hun gezinnen. Hiervoor zijn een ouderling en een predikant (ds. H. van der Ham, foto) werkzaam. Schippers leiden een onregelmatig en nomadisch leven; ze zijn altijd onderweg. Hierdoor kunnen ze slechts weinig zondagen in hun thuisgemeente kerken. Van het gemeentelijke leven missen ze veel. In Mannheim (Duitsland) worden erediensten gehouden. Regelmatig bezoekt ds. Van der Ham daar op zaterdag zoveel mogelijk Nederlandse schippers. Niet alleen schippers, maar ook zeevarenden ontvangen missionaire, pastorale en diaconale aandacht. Zeevarenden zijn soms wel zes tot twaalf maanden van huis. Doordat de bemanning vaak uit verschillen-de landen afkomstig is, heerst er eenzaamheid. Op maandag en donderdag bezoekt ds. Van der Ham zeevarenden aan boord. Aan de Moerdijk is al een aantal jaren een zeemans-huis waar de zeelieden welkom zijn en kunnen skypen met hun familie. Bijbels zijn daar voor hen in hun eigen taal.

Kerkjeugd en onderwijs
Onze kinderen en jongeren moeten hun weg vinden in een wereld die steeds gecompliceer-der lijkt te worden. Voor onze kerken ligt er de grote opdracht hen daarin bij te staan en om de ouders te helpen in de opvoeding en begeleiding van hun kinderen. De jeugdwerkorga-nisaties (CGJO en LCJ) werken eraan om gemeenten toe te rusten en van materiaal te voorzien. Het werk wordt steeds meer projectmatig aangepakt. Een mooi voorbeeld daarvan is het project opvoedingsondersteuning, waar het opvoedplein Geloof in het gezin uit is voortgekomen.
De afdracht komt voor 90% ten goede aan dit werk. Het deputaatschap ziet in goed overleg met de jeugdwerkorganisaties toe op hun functioneren en de besteding van de gelden. Daarnaast vindt bezinning plaats en worden contacten onderhouden, bijvoorbeeld met de studentenverenigingen.

Pastoraat in de gezondheidszorg
Het deputaatschap rust kerkenraden, predikanten en werkers in de gezondheidszorg toe in de zorg voor mensen met (chronische) ziekten, psychiatrische aandoeningen en lichamelijke en of verstandelijke beperkingen. Daartoe worden er themadagen georganiseerd over pastoraal ethische onderwerpen.
Daarnaast hebben deputaten de opdracht om contacten te onderhouden met pastorale werkers en geestelijke verzorgers in de gezondheidszorg om hen te stimuleren in hun werk. Hierbij wil men het werken in de gezondheidszorg vooral bij jongeren onder de aandacht brengen om hen te motiveren voor dit werk.
Een belangrijke plaats heeft het pastoraat onder onze dove broeders en zusters. Door depu-taten is een predikant voor doven aangesteld, die vanuit deze kas wordt betaald.

Onderlinge bijstand en advies
Onderlinge bijstand en advies, dat is de taak voor deputaten OBenA. Namens alle gemeen-ten steunen zij kleinere gemeenten (minder dan 250 leden, dat betreft 45% van al onze gemeenten!) die niet zelf een predikant/kerkelijk werker en/of volledige omslag kerkelijke kassen kunnen betalen. Daarnaast is een belangrijke taak het geven van financieel en bouwkundig advies, ook aan gemeenten die geen financiële steun nodig hebben (zie www.cgk.nl/obena). Door deze hulp kan op meer plaatsen het Evangelie verkondigd wor-den!

Evangelisatie
Doel van gemeente-zijn is de verkondiging van Gods grote daden. Deputaten evangelisatie hebben het verlangen dat alle kerken leven uit de diepe overtuiging dat God hen roept missionair te zijn in hun omgeving en daar in hun denken en handelen prioriteit aan te ge-ven. Daarom bieden wij vanuit de bijdrage per lid toerusting, advies en ondersteuning van-uit het missionaire team op het Dienstenbureau. Zodat de kerken de Grote Opdracht van Christus zo goed mogelijk mogen vervullen en nieuwe mensen Christus mogen leren ken-nen!

Kerk en Israël
Vanouds is er in onze kerken veel aandacht en liefde voor het volk Israël. Wij beseffen dat wij als kerk onze wortels hebben in het Joodse volk. Paulus gebruikt daarvoor in Romeinen 11 het beeld van een olijfboom. In de olijfboom Israël zijn vreemde, ‘wilde’ takken (daarmee bedoelt hij: gelovigen uit de volkeren) geënt, door het geloof in Jezus, de Messias.
De belangrijkste elementen van ons werk zijn: bezinning op (de ontmoeting met) Israël; toerusting van de kerken; ontmoeting met het Jodendom in Israël en Nederland.
Onze presentie in Israël wordt vormgegeven via ons partnerschap in het Centrum voor Isra-elstudies (CIS). Zo is er ook namens ons een Israëlconsulent werkzaam in Israël. De website van het deputaatschap www.kerkenisrael.nl biedt veel informatie op het terrein van kerk en Israël. Enkele keren per jaar wordt het blad Verbonden uitgegeven met daarin Bijbelstu-dies, verslagen en achtergrondartikelen.

Zending
In de kerk leven we van en bij de boodschap van het Evangelie. De Heere Jezus heeft ge-zegd dat we daarvan wereldwijd moeten getuigen. Dat doen we als het goed is persoonlijk in onze naaste omgeving, maar ook gemeenschappelijk door de zending te steunen. In Indonesië, Zuid‐Afrika, Botswana, Mozambique, Burundi, Thailand, Siberië en bij IFES (werk onder buitenlandse studenten in Nederland) werken we samen met christenen die ook aan die opdracht willen gehoorzamen. Missionaire diaconale werkers zijn wereldwijd actief. Samen kunnen we veel!

Diaconaat
Je geloof in praktijk brengen. Dat is kortgezegd 'diaconaat'. En daarbij geven we speciale aandacht aan mensen in de knel. Dat doen we in Nederland, maar ook wereldwijd (foto: noodhulp Nepal 2017). Om u en jullie binnen de plaatselijke kerken daarbij toe te rusten en te stimuleren zijn er diakenen. En zij krijgen weer informatie en materialen vanuit het Dien-stenbureau in Veenendaal. Zo zijn we elkaar tot een hand en een voet. En zo willen we graag samen doen waar Christus ons toe roept: elkaar en anderen dienen vanuit Zijn liefde. Diakenen en gemeenteleden kunnen altijd contact opnemen met het Dienstenbureau: bijvoorbeeld voor informatie over hulpverleningsprojecten, cursussen over het diaconaat, toerustingsavonden en andere vragen op diaconaal terrein.

Emeritikas
De kerken achten het hun eer en plicht gezamenlijk te zorgen voor predikanten die door ouderdom of langdurige ziekte hun ambt niet meer kunnen uitvoeren. In kerkelijke termen heet het dat zij met emeritaat zijn. Deze zorg geldt ook voor de weduwen en wezen van predikanten. Om aan de verplichtingen te kunnen voldoen, is het deputaatschap emeritikas in leven geroepen en zijn omvangrijke bedragen nodig. Om langdurige ziekte onder predi-kanten zoveel mogelijk te voorkomen, wordt een deel van de omslag gebruikt voor ziekte‐ en verzuimpreventie van predikanten. Een groot deel van de omslag gaat dan ook naar het deputaatschap emeritikas.

 

Totaal bedragen

Theologische Universiteit  7,95
Studiefonds  1,70
Geestelijke verzorging varenden  1,35
Kerkjeugd en onderwijs  4,00
Pastoraat in de gezondheidszorg  1,45
Onderlinge bijstand en advies  2,75
Evangelisatie  4,00
Kerk en Israël 1,40
Zending  11,20
Diaconaat  3,55 
Subtotaal 39,35
Emeritikas  30,45
Totaal 69,80

 

 

 

 

Dagelijks Woord

  • Doch Gij, HEERE! zijt een Schild voor mij, mijn eer, en Die mijn hoofd opheft. Ik riep met mijn stem tot den HEERE, en Hij verhoorde mij van den berg Zijner heiligheid. -- Psalmen 3:4-5