Maandag 16 Juli 2018

‘Met dankbaarheid aan de HEERE, de Koning van de kerk…’ Zo stond vermeld in de uitnodiging van de intrede- en bevestigingsdienst van ds. J. van Vulpen. En die dankbaarheid mocht centraal staan in de dienst afgelopen zaterdag.

Ds. Korving mocht het Woord in de bevestigingsdienst bedienen vanuit Jesaja 55:11. Thema van de prediking was: Predik het Woord, want het is het Woord uit Gods mond, en het keert niet ledig tot Hem terug.

Ds. Polinder leidde vervolgens de bevestiging. In zijn toespraak na de bevestiging wees ds. Polinder op dat ene zinnetje in het bevestigingsformulier "Heb Christus lief" waar het als dienaar van het Woord om moet gaan. Een bijzonder en indrukwekkend moment volgde met de handoplegging door di. H. Korving, J. Westerink, P.D.J. Buijs, M.J. Kater, J.M.J. Kieviet, A.A. Egas, A. van de Bovekamp, C.P. de Boer en A. Hofland.

Na de bevestigingsdienst mocht ds. Van Vulpen voorgaan in de intrededient vanuit de woorden uit Jesaja 55:1: 'O alle gij dorstigen, komt tot de wateren, en gij, die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja komt, koopt zonder geld en zonder prijs, wijn en melk.' Het thema was: Uitnodiging tot de zaligheid, waarbij het begin van de tekst op een viertal manier uitgelegd kan worden.

Na de dienst werd de predikant en de gemeente toegesproken door burgemeester P.C. van Maaren, ds. Hofland (als consulent), prof. dr. Kater (namens TUA), ds.Terpstra (namens plaatselijke kerken) en br. Weerstand (namens kerkenraad en gemeente.)

In zijn dankwoord benoemde ds. Van Vulpen het warme welkom wat hij en zijn gezin ervaren heeft in de gemeente. Maar hij benadrukte dat de gemeente het niet van hem moest verwachten, maar juist van Hem! “We hebben in de afgelopen tijd het gebed van de gemeente mogen ervaren. Wij vragen u als gemeente om ons in de gebeden te blijven gedenken. Voor de predikanten als ze hun preek voorbereiden, catechisatie geven. Uw dienaren vol bidden.”

En juist ook met het oog op de dankbaarheid werd aan het slot van de dienst psalm 75 vers 1 gezongen
U alleen, U loven wij;
Ja wij loven U, o HEER;
Want Uw naam, zo rijk van eer,
Is tot onze vreugd nabij;
Dies vertelt men in ons land,
Al de wond'ren Uwer hand.

Klik hier om de intrede- en bevestigingsdienst na te luisteren.

Klik hier om het interview in de plaatselijke krant te lezen.

Dagelijks Woord

  • God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon; Welken Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook de wereld gemaakt heeft. -- Hebreeen 1:1-2