Zondag 21 Oktober 2018
Kerkenraad Algemene Zaken
Donderdag 18 Oktober 2018, 19:30 - 21:00
Contact Scriba br. J. Visser
Locatie Immanuelkerk

Dagelijks Woord

  • Doch Mozes zeide tot het volk: Vreest niet, staat vast, en ziet het heil des HEEREN, dat Hij heden aan ulieden doen zal, want de Egyptenaars, die gij heden gezien hebt, zult gij niet weder zien in eeuwigheid. De HEERE zal voor ulieden strijden, en gij zult stil zijn. -- Exodus 14:13-14