Vrijdag 1 December 2023
Datum Schriftgedeelte Titel Spreker
2023-07-30 Exodus 5 Exodus 5:1-2
2023-07-30 1Samuel 1:1-19 1 Samuel 1:9a (preeklezen)
2023-07-23 Handelingen 7:30-37
Hebreeën 11:23-37
Als ziende de Onzienlijke
2023-07-23 Jeremia 33:1-11 Jeremia 33 vers 2&3
2023-07-16 Efeziërs 1:1-14 De verkiezende God NGB artikel 16
2023-07-09 Jesaja 1:10-31 Het geding tussen God en Zijn volk
2023-07-09 Psalmen 51:1-12
Romeinen 5:12-21
De bijbelse leer van de erfzonde NGB artikel 15 ds H. Polinder
2023-07-09 Handelingen 4:32-5:11 Twee leugenaars (serie tweetallen in het NT)
2023-07-02 Matteüs 22:34-40
2Timoteüs 3:1-5
Liefde is.... met Gods oog naar jezelf kijken
2023-07-02 Lukas 15:11-32 Liefde is..... een bron van vreugde
2023-07-02 Hebreeën 12:1-17 Gods Vaderlijke opvoeding ds H. Polinder
2023-06-25 Joël 2:20-32
Handelingen 2:14-21
Handelingen 2 vers 21
2023-06-25 Handelingen 16:1-15 Handelingen 16 vers 1 tm 15
2023-06-25 Genesis 2:4-17
Romeinen 3:10-26
Wat is de mens... NGB artikel 14
2023-06-18 1Korintiërs 2 1 korinthe 2 vers 12
2023-06-18 2Timoteüs 1:1-8 Paulus bemoediging en aansporing aan Timotheüs
2023-06-18 Handelingen 8:4-25 De prediking van Filippus in Samaria ds H. Polinder
2023-06-11 Lukas 19:1-10 Lukas 19:7b
2023-06-11 Psalmen 116 Het lied van de verlossing ds H. Polinder
2023-06-11 Exodus 15:1-18
Psalmen 116:9-19
Het danklied van een verloste ds H. Polinder

Dagelijks Woord

  • Gedenk des woords, dat Ik u gezegd heb: Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij Mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren. Maar al deze dingen zullen zij doen om Mijns Naams wil, omdat zij Hem niet kennen, Die Mij gezonden heeft. -- Johannes 15:20-21