Zondag 21 Januari 2018

Wat is de puzzelhoek? Verdien een leuke kado!
Elke keer als je inlevert, krijg je 10 punten. Je kunt zo sparen voor een boekenbon. Als je 100 punten hebt, krijg je een bon van €2,50, bij 200 punten een bon van €5,00 en bij 300 punten een bon van €7,50. Zo wordt het wel heel leuk om mee te doen.

Wat moet je doen?
Lees onderstaand verhaal, maak de vragen en maak onderstaande puzzel (is niet altijd het geval). Misschien wel leuk om het samen met je va, moe of broertje of zusje te doen!

Wanneer en waar moet ik de puzzel inleveren?
De oplossing kun je t/m zondag 14 januari 2018 inleveren! In de kerk staat achterin de kerk een doos. Daar kun je je oplossing in doen. Ook kun je de oplossing via de website opsturen.


Hallo jongens en meisjes,

Deze keer gaan we verder in Exodus 3 en 4. Mozes is een man geworden. Hij is getrouwd met Zippóra. Ook heeft hij een zoon van de Heere gekregen: Gersom. Later krijgt hij nog een zoon: Eliëzer.

Zijn schoonvader heet Jethro. Jethro is priester in Midian. Midian is het land waar Mozes heenging, toen hij op de vlucht was voor Farao. Mozes zorgt voor de schapen van zijn schoonvader. Hij is dus schaapherder.

Als Mozes op een dag bij de berg Horeb komt, ziet hij een struik branden. Een doornstruik. Mozes ziet iets vreemds aan die struik. De struik brandt wel, maar verbrandt niet. Opeens hoort Mozes een stem. Twee keer klinkt zijn naam. ‘Mozes, Mozes.’ ‘Zie, hier ben ik,’ zegt Mozes. Het is de stem van de HEERE. De God van het verbond. De God van Abraham, Izak en Jakob. De HEERE zegt tegen Mozes dat hij niet dichterbij mag komen en dat hij zijn schoenen uit moet doen. Omdat God tegenwoordig is, is de grond waarop Mozes staat heilig land. Als Mozes beseft dat God met hem spreekt, bedekt hij zijn gezicht uit vrees voor God.

De HEERE gaat met Mozes spreken. Hij zegt dat Hij Zijn volk in Egypte wel ziet en hoort. Hij ziet hoe zwaar en moeilijk zij het hebben en Hij hoort hun roepen en kermen. De HEERE wil Zijn volk verlossen uit Egypte en brengen in het land Kanaän. De HEERE gaat Mozes daarbij gebruiken. Mozes mag de leider worden van het volk Israël. Maar Mozes stribbelt tegen. Hij gehoorzaamt niet direct aan Gods bevel. Hij voelt zich niet geschikt om dat grote werk te doen. Maar God belooft Zijn hulp en nabijheid. Dan wil Mozes nog niet. Hij vraagt: ‘Wat moet ik zeggen als de Israëlieten vragen namens Wie ik optreed?’ Dan maakt de HEERE Zijn Naam bekend. ‘IK ZAL ZIJN DIE IK ZIJN ZAL.’ Of: ‘IK BEN DIE IK BEN.’

Deze Naam maakt duidelijk Wie God is. God is onveranderlijk. Hij houdt Zich aan Zijn Woord en belofte. Dit is tot troost voor de Israëlieten. God vergeet Zijn verbond niet. Zijn Verbondsnaam is HEERE, met vijf HOOFDLETTERS.

De HEERE vertelt Mozes wat hij in Egypte moet doen. Weer komt Mozes met bezwaren. Hij zegt: ‘Ze zullen mij niet geloven.’ De HEERE geeft Mozes drie tekenen waarmee hij kan bewijzen dat God hem is verschenen:

 1. Zijn ( herders) staf wordt een slang als hij deze op de grond gooit. Als Mozes de slang bij zijn staart pakt, wordt die weer een staf.
 2. Mozes’ hand wordt melaats als hij die in de plooien van zijn kleed steekt. Als hij zijn hand voor de tweede keer daarin steekt, is zijn hand niet meer melaats.
 3. Water van de rivier de Nijl dat Mozes op de oever op de grond zal gooien, zal veranderen in bloed.

Mozes blijft bezwaren maken. Hij zegt dat hij niet goed praten kan. Maar de HEERE zegt tegen hem dat Hij de Maker is van de mond. De HEERE zal hem duidelijk maken wat hij zeggen moet. Weer heeft Mozes een bezwaar. Hij vraagt of God iemand anders wil sturen. Iemand anders in plaats van Mozes. Dan wordt de HEERE toornig op Mozes. Aäron, zijn broer, mag mee. Hij mag de woordvoerder zijn. Aäron moet zeggen wat Mozes doorgeeft. Mozes krijgt geen gelegenheid meer om nog meer bezwaren te maken. Hij moet zijn staf meenemen en op pad gaan.

En dan nog een woord voor jullie persoonlijk, jongens en meisjes. Mozes begreep dat hij op heilige grond was. Hij moest zijn schoenen uitdoen. Besef jij dat je op heilige grond bent, als je in de kerk komt? In de kerk is God. Daar gaat Zijn Woord open en bidden we tot Hem. Ook zingen wij tot eer van Hem. Als je dat echt gaat begrijpen…dan ben je ook eerbiedig als je in de kerk bent. Dan wil je graag luisteren naar Zijn stem. Dan ben je stil als Hij spreekt en bid je in je hart: ’Heere, wilt U vandaag in de kerk ook tot mij spreken en mag ik Uw stem horen en wilt U ervoor zorgen dat ik Uw Woord mag bewaren in mijn hart?’

Wat kun je net als Mozes ook met veel bezwaren komen. Jij kan ook tegen de Heere zeggen:’ Ik ben nog te jong’. Of:’ Ik kan niet goed praten. ‘ Of: ‘Wat moet ik over U zeggen tegen anderen?‘ Maar de Heere roept ook jou om van Hem te spreken. Het Woord dat je van de Heere gehoord hebt, mag je niet alleen voor jezelf houden, maar mag je ook doorgeven aan anderen. Vertel jij wel eens iets over de Heere en Zijn Woord aan een ander?

 Vragen ( tot en met 8 jaar)

 1. Hoe heette de ene zoon van Mozes?
 2. Hoe heette de andere zoon van Mozes?
 3. Hoe heette de berg waar Mozes kwam?
 4. Met welke Naam maakte God Zich aan Mozes bekend?
 5. Wat vertel jij wel eens over de Heere aan een ander?
 6. Met wie spreek jij over de Heere en Zijn Woord?

 Vragen ( vanaf 9 jaar )

 1. Wat betekent: Gersom?
 2. Wat betekent: Eliëzer?
 3. Wat weet je nog meer van de berg Horeb?
 4. Wat is de Hebreeuwse Naam voor HEERE?
 5. Wat vertel jij wel eens over de Heere aan een ander?
 6. Met wie spreek jij over de Heere en Zijn 

 

Puzzelhoek

Dit is een standaard digitaal formulier. Er staan oplossingen voor diverse vragen. Dat hoeft echter niet te betekenen dat er ook zoveel vragen zijn. Ook wordt ook niet altijd een puzzel geplaatst

Dagelijks Woord

 • Doch Gij, HEERE! zijt een Schild voor mij, mijn eer, en Die mijn hoofd opheft. Ik riep met mijn stem tot den HEERE, en Hij verhoorde mij van den berg Zijner heiligheid. -- Psalmen 3:4-5