Zondag 13 Juni 2021

UPDATE 15-10-2020

Het moderamen heeft op donderdag 15 oktober 2020 de huidige maatregelen (zie deze webpagina) nog eens kritisch tegen het licht gehouden. In dit overleg heeft het moderamen de volgende zaken afgewogen: 

De oproep van de minister van Justitie en de voorzitter van de veiligheidsregio Flevoland om het aantal kerkgangers terug te brengen tot 30. 
- Door artsen is informatie verstrekt over de medische situatie op Urk en in de Noordoostpolder. Met dankbaarheid mogen we vaststellen dat het aantal besmettingen vooralsnog laag blijft. 
- De lijn die onze overheid uitzet met betrekking tot maatregelen in de samenleving om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. 

Alles afwegend blijft het moderamen bij zijn besluit om de capaciteit in de kerkgebouwen met zo’n 90% te verlagen. Wel hebben deze oproepen en adviezen ons gebracht tot twee aanvullende maatregelen: 

1. De kerkgangers zullen zo maximaal mogelijk verspreid worden over de kerkzaal én de kraak. 
2. Alle bezoekers van de erediensten worden dringend geadviseerd om bij het in- en uitlopen een mondkapje te dragen. 

Betere spreiding verlaagt nog meer het risico op besmetting tijdens de eredienst. Het dragen van een mondkapje draagt bij aan voorkomen van besmetting bij in- en uitlopen. Het blijkt immers dat het dan lastig is om in alle gevallen de afstand van ander-halve-meter in acht te nemen. 

U mag best weten dat het moderamen hiermee geworsteld heeft. Enerzijds weet hij zich betrokken op samenleving waar de gevolgen van de forse overheidsmaatregelen zwaar drukken. Anderzijds kan het moderamen ook niet lichtvaardig omgaan met het belang om als gemeente de onderlinge samenkomsten niet na te laten. Het moderamen zal van week tot week de gezondheidssituatie op en rond Urk blijven volgen en zo nodig aanvullende maatregelen nemen. Hierbij staan we voortdurend in contact met de plaatselijke huisartsen, de veiligheidsregio en de gemeente Urk. 

Bij het uitzetten van dit beleid maken wij gebruik van een aantal maatregelen en hierbij is het belangrijk om te benadrukken dat de voortgang van deze lijn die we uitgezet hebben staat of valt met de naleving van deze regels, maatregelen en adviezen. Hierbij uitdrukkelijk een oproep om deze dan ook serieus te nemen en zo goed als mogelijk na te leven. 

We beseffen dat we het nodige van u vragen. Daarom zijn we dankbaar dat u de genomen maatregelen serieus neemt. Onze overwegingen en besluiten hebben we als kerkenraad in gebed bij de Heere gebracht. Het blijft onze opdracht om als gemeente steeds opnieuw onze afhankelijkheid te belijden van Hem. Mogen we u vragen om ook deze dingen een plaats te blijven geven in uw gebeden? 

Hartelijke groeten, 

Uw en jullie kerkenraad

Dagelijks Woord

  • Ziet, de Heere HEERE zal komen tegen den sterke, en Zijn arm zal heersen; ziet, Zijn loon is bij Hem, en Zijn arbeidsloon is voor Zijn aangezicht. Hij zal Zijn kudde weiden gelijk een herder; Hij zal de lammeren in Zijn armen vergaderen, en in Zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtjes leiden. -- Jesaja 40:10-11