Woensdag 21 November 2018

Vanuit de kerkenraad en de Commissie van Beheer zijn er zorgen om de financiële situatie van onze Maranatha gemeente. Elk jaar heeft dit naast de verkiezing van ambtsdragers een belangrijke plaats tijdens de gemeentevergadering als de jaarcijfers besproken worden. Daarnaast is er van tijd tot tijd aanvullende informatie voor de gemeente te vinden op onze website en in het kerkblad.

De bezorgdheid om de financiële kant van de gemeente is groter dan ooit. De laatste jaren zijn we niet in staat om al het geplande onderhoud aan onze kerkgebouwen uit te voeren. Daarnaast, en dat is zeker niet minder belangrijk, heeft onze gemeente door de groei naar de huidige omvang een vierde predikant nodig.

Als gemeente zijn we aangesloten bij de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. Dat betekent dat we gezamenlijk met andere CGK-gemeenten in Nederland bepaalde zaken in stand moeten houden. Te denken valt aan de Theologische Universiteit en de Emeritikas (pensioen predikanten)

Als gemeente moeten we daarom € 69,80 per (doop)lid afdragen. Dan gaat het dus niet alleen om belijdende leden, maar ook de doopleden! Dus ook de kinderen en baby’s. Met ruim 3.500 betekent dit een jaarlijkse vaste uitgave van € 237.000.

Bankzaken....je moet er allemaal maar verstand van hebben! Internetbankieren, machtigingen, IBAN nummers etc. De fondswervingscommissie begrijpt dat u soms hulp nodig hebt om het allemaal juist te verwerken.

Of misschien hebt u wel een vraag over de vaste vrijwillige bijdrage. De commissie komt graag even langs om u te helpen of om een en ander te verduidelijken.

Vul het formulier hieronder in en de leden van de commissie nemen zelf contact met u op!

De leden van de Fondswervingscommissie zijn:

br. Bertus Meun, Noorderpalen 46. Tel 06 - 301 77 595.
br. Louw Kapitein
zr. Gretha Schenk
br. L. Schraal (namens de diaconie)

Kerntaken
- ontwikkelingen nieuwe acties
- stimuleren bestaande acties
- bouwstenen acties
- onderhoud contacten diaconie

De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland (CGK) zijn door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. De CGK heeft destijds van de belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Deze was van toepassing op alle tot de kerk behorende rechtspersonen (de plaatselijke gemeenten en classicale vergaderingen).

Nieuwe regelgevend ANBI

Kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen hebben echter allemaal met de nieuwe ANBI-regelgeving te maken gekregen.

Dagelijks Woord

  • Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot den Vader van onzen Heere Jezus Christus, Uit Welken al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, Opdat Hij u geve, naar den rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door Zijn Geest in den inwendigen mens; Opdat Christus door het geloof in uw harten wone, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. -- Efeziers 3:14-17