Zaterdag 20 Juli 2019
Datum Schriftgedeelte Titel Spreker
2019-07-14 Handelingen 24:10-27 Paulus prediking voor Felix en Priscilla
2019-07-14 Richteren 13 God zendt een Verlosser ds H.Korving
2019-07-07 2Koningen 2:1-18 Gebed om de Geest
2019-07-07 Zacharia 3 Zacharia 3 tekst vers 1 t/m 5 Prof. Dr. A. Baars
2019-07-07 Psalmen 102 Psalm 102 tekst vers 13 t/m 15 Prof. Dr. A. Baars
2019-07-07 Spreuken 3:1-6
Spreuken 16:1-20
Gods leiding ds H. Polinder
2019-06-30 Romeinen 12 Algehele heiliging.
2019-06-30 Matteüs 26:36-46 Uw wil geschiede! (HC Zondag 49)
2019-06-30 Ezechiël 43:1-12 De heerlijkheid van de nieuwe Tempel
2019-06-23 Openbaring 22:6-21 Het wachtwoord van een Christen ds H.Korving
2019-06-23 Matteüs 13:31-43 Uw Koningkrijk kome; een gebed om de komst van Gods rijk ds H. Polinder
2019-06-23 3Johannes Het voorbeeld van Galus ds H.Korving
2019-06-23 De Heere roept 1 Koningen 19:9–21
2019-06-16 Markus 4:1-25 Wat je overhoudt is afhankelijk van hoe je ontvangt.
2019-06-16 Leven door de Geest Romeinen 8:1-17
2019-06-16 Uw Naam worde geheiligd (HC Zondag 47) Exodus 3:1-15 ds. A. Huijgen
2019-06-16 Richteren 1:1-2:5 Waarom hebt u dit gedaan ds. A. Huijgen
2019-06-16 Exodus 3:1-15 Uw Naam worde geheiligd (HC Zondag 47) ds H.Korving
2019-06-10 Lukas 24:46-49
Handelingen 2:37-47
Jezus geeft zijn zendingsopdracht aan Zijn discipelen. ds. J.W. Wullschleger
2019-06-09 Handelingen 2:1-13 Pinksteren feest van de vervulling

Dagelijks Woord

  • Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaarstigt u, dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van Hem bevonden moogt worden in vrede. -- 2 Petrus 3:13-14