Vrijdag 1 Maart 2024
Datum Schriftgedeelte Titel Spreker
2024-02-25 Hebreeën 4:4-16
Hebreeën 9:24-28
De voorbede van Christus NGB art 26 ds H. Polinder
2024-02-25 Matteüs 20:17-28 Het dienen van Jezus
2024-02-25 Psalmen 142 psalm 142 vers 4 en 5
2024-02-25 Lukas 17:20-18:8 Tijd voor vasthoudend gebed
2024-02-25 Jesaja 53:4-8
Matteüs 26:57-68
Veelzeggend zwijgen
2024-02-18 Jesaja 58
Matteüs 25:31-40
Vasten in dienst van Gods Koninkrijk
2024-02-18 Lukas 7:1-17 De Jongeling te Naïn
2024-02-18 Zacharia 13 Gods zwaard teft zijn herder
2024-02-14 Psalmen 123 Bidden met open ogen ds H. Polinder
2024-02-14 Psalmen 80 Een vurig smeekgebed
2024-02-11 Hebreeën 9:1-14 Christus en de ceremoniële wet NGB art 25
2024-02-11 Matteüs 17:22-27 Jezus en de tempelbelasting
2024-02-04 Genesis 5:28-6:10 Wandelen met God in een wereld zonder God
2024-02-04 Markus 7:31-37 De talen die Jezus spreekt
2024-02-04 Johannes 15:1-7
Jakobus 2:14-26
De goede werken NGB art 24 ds H. Polinder
2024-01-28 2Timoteüs 3:10-31 2 Timotheüs 3 vers 15
2024-01-28 Jesaja 53
Matteüs 8:1-18
Jezus Christus Geneesheer en zieke
2024-01-28 Markus 10:17-31 Een ding ontbreekt u ds H. Polinder
2024-01-21 Jesaja 40 Verwacht de Heere
2024-01-21 Johannes 9:13-34 Ik was blind en nu zie ik ds H. Polinder

Dagelijks Woord

  • Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid; En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes; Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord. -- Efeziers 6:13-17