Woensdag 21 November 2018
Datum Schriftgedeelte Titel Spreker
2018-11-18 2Timoteüs 4:1-18 Paulus troost bij het naderen van de dood. ds. A. van de Weerd
2018-11-18 2Korintiërs 5:11-21 De verzoening ds H.Korving
2018-11-18 Romeinen 6 Bekering
2018-11-11 Psalmen 139 de alwetendheid van God
2018-11-11 Ezra 9
2Korintiërs 6:11-7:1
Ezra 9 vers 2 en 15
2018-11-11 1Petrus 2:1-11 Echte dankbaarheid uit zich in goede werken. (HC zondag 32) ds H. Polinder
2018-11-04 Spreuken 1:8-19 Kinderen opvoeden op grond van Gods verbond ds H. Polinder
2018-11-04 Jeremia 1 De profeet Jeremia ds H.Korving
2018-11-04 Matteüs 16:13-20 Het Koningkrijk van God wordt geopend en gesloten. (HC zondag 31) ds H. Polinder
2018-11-04 1Korintiërs 13 1 korinthe 13 vers 12
2018-11-04 Openbaring 21:9-27 De sleutels van het Koningkrijk der hemelen. HC zondag 31 ds H.Korving
2018-10-28 Spreuken 16:1-20 Salomo’s les over hoogmoed en nederigheid ds H. Polinder
2018-10-28 1Korintiërs 11:17-34 Het Avondmaal (HC zondag 30)
2018-10-28 Johannes 6:35-46
Romeinen 9:10-16
Gods verkiezende liefde ds H.Korving
2018-10-21 Deuteronomium 18:9-22
2Petrus 1:16-21
God spreekt.
2018-10-21 Lukas 15:1-3
Lukas 15:11-24
God ontvangt in ontferming weggelopen zondaars!
2018-10-21 Joshua 7:16-26 God ontmaskert straft Achan ds. C.P. de Boer
2018-10-14 2Koningen 5 Klein en groot. ds. A. Huijgen
2018-10-14 Matteüs 7:7-11
2Korintiërs 12:7-10
Dovendienst; Bidden.
2018-10-14 Spreuken 10:11-21 Het gebruik van de tong. ds H. Polinder

Dagelijks Woord

  • Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot den Vader van onzen Heere Jezus Christus, Uit Welken al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, Opdat Hij u geve, naar den rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door Zijn Geest in den inwendigen mens; Opdat Christus door het geloof in uw harten wone, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. -- Efeziers 3:14-17