Vrijdag 12 Juli 2024

Als CGK Urk Maranatha weten wij ons verbonden met de algemene christelijke Kerk van alle tijden en alle plaatsen. Temidden daarvan behoren wij tot de kerken van de Reformatie, een lijn die terug gaat tot in de 16e eeuw, naar de kerkhervormers zoals Maarten Luther en Johannes Calvijn. Wij zijn aangesloten bij het landelijke kerkverband van de Christelijke Gereformeerde Kerken.

Wat wij geloven

Als christenen geloven wij op grond van de Bijbel het volgende:

God heeft hemel en aarde en de mens goed geschapen om in harmonie met Hem te leven.
Wij zijn echter in het paradijs tegen God in opstand gekomen en hebben sindsdien de neiging het verkeerde te doen.
Door de zonde zijn het lijden en de dood in de wereld gekomen.
God heeft Zijn Zoon, Jezus Christus, naar deze aarde gestuurd om de straf voor de zonde te dragen door te sterven aan het kruishout op Golgotha.
Jezus is uit de dood weer opgestaan en heeft zo de dood en de duivel overwonnen.
Er is alleen door het geloof in Jezus Christus vergeving van zonden en eeuwig leven.
God wil ons dit geloof geven door met Zijn Geest in ons hart te komen wonen, zodat wij God weer lief krijgen en ons leven gaan richten op Hem en op onze naaste.
Jezus komt eenmaal terug en dan zal oordelen over levenden en doden.

Een kerntekst uit de Bijbel is: 'Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.' (Johannes 3:16)

Veel geloofsvragen komen aan de orde op de website www.vragennaardeweg.nl. U kunt ook online de Bijbel lezen, bijvoorbeeld via www.statenvertaling.nu.

Belijdenisgeschriften
Wij zien de Bijbel als het gezaghebbende en onfeilbare Woord van God. De hoofdpunten uit de Bijbel zijn samengevat in de drie ‘belijdenisgeschriften’. Dit zijn de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. Deze documenten zijn allemaal geschreven in de 16e en 17e eeuw en zij zijn specifiek voor de kerken die horen bij de gereformeerde traditie.

Daarnaast erkennen de Chr. Geref. Kerken de oudere belijdenisgeschriften die christelijke kerken overal ter wereld erkennen. De Apostolische Geloofsbelijdenis is daarvan de bekendste. Die luidt als volgt
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven,nedergedaald ter helle; ten derde dage wederom opgestaan van de doden;
opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders;
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;
vergeving der zonden;
wederopstanding des vlezes;
en een eeuwig leven.

Meer informatie
Mocht u na aanleiding van onze website nog vragen hebben, of wilt u een kerkdienst bijwonen? Neemt u dan contact met ons op.

Dagelijks Woord