Zondag 21 Oktober 2018

De bazarcommissie gaat op woensdag 10 oktober 2018 weer gezellig "garren" pellen. De garnalen worden gesponsord en ook de kantine van de visafslag mag weer gebruikt worden. Net als de vorige keren zullen de zr. Brands de groep garnalenpellers weer verzorgen met wat lekkers. Vanaf 12.00 uur wordt gestart met pellen tot en met ongeveer 18.00 uur. 

De commissie is niet alleen op zoek naar pellers, maar ook natuurlijk naar kopers van de garnalen. Komt u ook gezellig meehelpen? Het belooft weer een gezellige middag te worden. Een bakje vol garnalen (150 gram met saus) voor maar € 4,50. Een kilobak kost € 25. Afhalen kunt u op de 'garrenpelmiddag.' Daarna telefonisch op 681984 of 681927 

Dagelijks Woord

  • Doch Mozes zeide tot het volk: Vreest niet, staat vast, en ziet het heil des HEEREN, dat Hij heden aan ulieden doen zal, want de Egyptenaars, die gij heden gezien hebt, zult gij niet weder zien in eeuwigheid. De HEERE zal voor ulieden strijden, en gij zult stil zijn. -- Exodus 14:13-14