Vrijdag 1 December 2023

Beste gemeenteleden,

Zondag 19 maart heeft groep 7 en 8 (ongeveer 100 kinderen) van de zondagsschool, in de Schuilplaats een lezing gehad over social media gebruik. Graag willen we het een en ander met jullie delen over deze middag. De middag werd geleid door spreker Niek Bakker van het LCJ. Eerst hebben we het online-gebruik van de kinderen geïnventariseerd. Zo heeft 90% van de kinderen al een eigen smartphone, wordt er gemiddeld 2,5 uur per dag hieraan besteed en zijn de meest gebruikte apps: Tiktok, Netflix en YouTube.

Wij als zondagsschoolbestuur zijn hier van geschrokken. De drie meest gebruikte apps zijn apps waar veel dingen op staan die niet in lijn zijn met de Bijbel. De kinderen worden hier dus veelvuldig aan blootgesteld. En dat is wel iets om bij stil te staan als gemeente.

De spreker heeft prachtig uitgelegd dat je sociale media eigenlijk vereert als je er zoveel tijd aan besteedt. Het gevolg is dat je gaat lijken op de afgoden die je vereert. Maar wij moeten juist Christus vereren en op Hem gaan lijken!

Ongeveer 15% van de kinderen gaven aan schermtijd te hebben thuis. Maar konden elkaar ook trucjes vertellen hoe je hier gemakkelijk onderuit kan komen. Zo eerlijk als kinderen zijn, vertelden ze ook dat hun ouders graag willen dat ze buiten spelen maar dan vervolgens zelf op hun telefoon gaan. Geef de kinderen toch het goede voorbeeld.

Graag willen we deze informatie met de gemeente delen. Allereerst voor bewustzijn en daarnaast ook voor gebed. Willen jullie deze ontwikkelingen meenemen in jullie gebeden? Bid dat de harten van de kinderen niet besmet worden met wereldse geluiden en beelden, maar vervuld mogen worden met Hem.

‘’Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de uitgangen des levens.’’ (Spreuken 4:23)

 Met vriendelijke groeten,

Het zondagsschoolbestuur

Dagelijks Woord

  • Gedenk des woords, dat Ik u gezegd heb: Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij Mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren. Maar al deze dingen zullen zij doen om Mijns Naams wil, omdat zij Hem niet kennen, Die Mij gezonden heeft. -- Johannes 15:20-21