Maandag 15 April 2024

Elke maand komen er broeders en zusters van de gemeente bijeen in een van de zalen in de Maranathakerk voor een gebedssamenkomst. Deze bijeenkomsten worden bezocht door een vast groepje gemeenteleden. Het zou zo maar kunnen dat u of jij niet eens weet van het bestaan van deze groep. De kerkenraad heeft vlak voor de zomervakantie het besluit genomen om deze maandelijkse bidstond meer onder de aandacht van de gemeente te brengen en hieraan ambtelijke leiding te geven.

Vandaag, donderdag 16 november 2023, vindt DV om 19.30 uur de tweede vernieuwde bidstond plaats in de Maranatha. 

Dat doen we niet omdat we zorgen hebben over deze gebedssamenkomst, maar omdat de kerkenraad de noodzaak voor het gemeenschappelijk gebed in de gemeente wil onderstrepen en zo ook wil bevorderen.

Er zijn best veel zorgen die we als gemeente in het gebed moeten en mogen neerleggen voor Gods genadetroon. Wat is nodig dat de Heilige Geest krachtig werkt in de gemeente, juist als we moeten belijden dat we zo lauw en ingezonken zijn. Waar moeten we heen met de verontrusting die we hebben over de toenemende verwarring en verdeeldheid in het kerkverband en de noden in de wereld? Toch naar de Koning van de kerk? En wat zegt de Schrift over moeiten, zorgen en verdriet dat zoveel broeders en zusters treft?

‘Draagt elkanders lasten, en vervult alzo de wet van Christus’ (Gal. 6:2). Dat dragen begint door voor en met elkaar te bidden.

De bedoeling is dat één keer per maand op donderdagavond in de Maranathakerk van 19:30 uur tot 20:00 uur een bidstond wordt gehouden in de kerkzaal. De hele gemeente is welkom. De uitnodiging voor deze bidstond hoort u zondagmorgen bij de afkondigingen en door een bericht in de Scipio-app.

De bidstond heeft de volgende opzet:
19:30 u Opening door één van de predikanten met Schriftlezing, een enkele, korte meditatieve opmerking over een aspect van het gebed en het zingen van een Psalmvers.
19:40 u Gebed door een ouderling, met daarbij aandacht voor een concreet gebedspunt.
19:45 u Gelegenheid om in kleine groepjes in de kerkbank samen te bidden voor onderwerpen die vooraf op papier zijn aangereikt.
19:55 u Gebed door een ouderling, met daarbij opnieuw aandacht voor een concreet gebedspunt. Aansluitend bidden alle aanwezigen samen het ‘Onze Vader’.
20:00 u Einde

Dagelijks Woord

  • Ik heet u niet meer dienstknechten; want de dienstknecht weet niet, wat zijn heer doet; maar Ik heb u vrienden genoemd; want al wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, dat heb Ik u bekend gemaakt. Gij hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u gesteld, dat gij zoudt heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht blijve; opdat, zo wat gij van den Vader begeren zult in Mijn Naam, Hij u dat geve. Dit gebied Ik u, opdat gij elkander liefhebt. -- Johannes 15:15-17