Vrijdag 1 Maart 2024

Hieronder staan de vragen van les 8: de bekering

Vraag 1. Wat is bekering?

Bekering is :

  1. Inkeren tot jezelf
  2. je afkeren van de zonde
  3. terugkeren tot God

                                  

Vraag 2. Waaraan herken je de bekering?

De bekering brengt een verandering teweeg :

  1. in je hart en gedachten
  2. in je nieuwe levenswandel

Meer weten over het onderwerp? Klik hier

 

 

 

Dagelijks Woord

  • Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid; En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes; Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord. -- Efeziers 6:13-17