Vrijdag 1 Maart 2024
Bidstond
Donderdag 15 Februari 2024, 19:30 - 20:00
Bidstond 15 februari 2024, Maranathakerk

19:30u Opening
- lezing en meditatie Psalm 143

19:35u Gemeenschappelijk gebed
- belijdeniscatechisanten (knoopjes-belijdenisdienst)
- spanningen kerkverband

19:40u Gebed in groepjes of voor uzelf
- randkerkelijkheid in de gemeente
- chronisch zieken (psychisch en lichamelijk)
- vele ernstig zieken
- vele rouwdragende families
- steeds verdere verruiming euthanasiepraktijk
- Waypoint – verslavingszorg
- Centrum Het Anker – oorlogstrauma’s Oekraine
___________________________________
___________________________________
___________________________________

19:50u Zingen van Psalm 143: 9
O HEER, mijn toevlucht, hoor mij klagen;
Verlos mij uit des vijands lagen;
Red mij van hen, die mij vertreên;
Ik schuil, in mijn benauwde dagen,
Bij U, mijn God, bij U alleen.

19:55u Gemeenschappelijk gebed
- werkers in en vanuit de gemeente
- vacature jongerenwerker
- ‘Onze Vader’

20:00 u Einde
Locatie Maranathakerk

Dagelijks Woord

  • Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid; En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes; Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord. -- Efeziers 6:13-17