Woensdag 21 November 2018
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Advertentiecampagne Kerkelijk Platform Jeugd
LCJ organiseert huwelijksconferentie. Aan te bevelen!
Schaatsen was weer super leuk

Aanstaande zondag, 16 september, wordt D.V als start van het winterseizoen de zogenaamde Jeugdzondag gehouden. Het thema van dit jaar is "Echt kennen...?!" en wordt bepreekt in alle drie kerkgebouwen. Deze week is daarom ook de nieuwe Jeugdgids verspreid. Klik hier om de gids in te zien. 

's Morgens na de morgendienst ontmoet de gemeente elkaar onder het genot van een kopje koffie. U bent van harte uitgenodigd. Na de middagdienst praat de jeugd van 15 jaar en ouder de preek na in de preekbespreking. Klik hier voor de vragen. Natuurlijk wordt ook voor wat lekkers gezorgd. 

's Middags vindt ook de start plaats van het zondagsschoolseizoen. Om 14.30 uur in De Schuilplaats heten we niet alleen alle kinderen, maar ook de (groot) ouders van harte welkom. De collecte is voor het zondagsschoolwerk.

De wijkavond is ook dit jaar weer een centrale activiteit tijdens onze gemeenteweek. Op deze avond komen we met onze broeders en zusters van onze eigen wijk samen aan de hand van een thema. Na een korte inleiding is er ruimte voor gezamelijk vragen beantwoorden en de onderlinge ontmoeting met koffie en thee. De avond begint om 20:00 uur.

De wijkavond van de Polderwijk vindt vanavond (dinsdag 11 september)  plaats in de aula van de Pieter Zandt op Urk. Dit in verband met  ivm beschikbaarheid ds. Wullschleger. De overige wijkavonden worden morgen (woensdag 12 september) gehouden in:

Een week vol activiteiten voor jong en oud als start van het nieuwe winterseizoen. Dat is in het kort de jaarlijkse gemeenteweek. Doel is om elkaar op een andere manier eens te ontmoeten. En daarom wordt geprobeerd om voor iedere doelgroep een activiteit te organiseren.

We roepen u en jou dan ook hartelijk op om deel te nemen aan een of meerdere activiteiten. Voor sommige activiteiten geldt dat u zich vooraf moet aanmelden. Klik hier.

De coordinatie van de gemeenteweek ligt dit jaar in handen van Willard Woord. Hij heeft deze taak dit jaar overgenomen van Andries Brands. Willard is bereikbaar op tel 06-10 56 61 39.

Aanstaande zondag 09 september 2018 staat D.V. het Heilig Avondmaal aangericht in onze gemeente. Daarom wordt morgen (DV woensdag 05 september) om 20.00 uur een bezinningsuur gehouden. Deze vindt plaats in de Immanuelkerk en ds. J. van Vulpen hoopt het uur te leiden. 

De Schriftlezing is deze avond uit Jesaja 25:6–12 en Habakuk 2:12–14. Ds. Van Vulpen zal kort stilstaan bij Habakuk 2:14

Na de tijd is er gelegenheid om samen koffie te drinken. 

Omdat er een onevenredige groei ontstond in de huidige wijkindeling en kijkend naar de nieuwe uitbreidingsplannen in Urk heeft de kerkenraad over een nieuwe wijkindeling gesproken. Een nieuwe indeling die per juli 2018 zal ingaan. 

Op deze manier komt er dus een evenredige verdeling over de gemeente. Daarbij is ook gekeken naar het aantal adressen voor de wijkouderlingen. De indeling vindt plaats over een: Schuilplaatswijk, Maranathawijk, Immanuelwijk en de Polderwijk, inclusief adressen buiten Urk. Hieronder wordt dit in een tekening weergegeven. 

Ook in het winterseizoen 2018-2019 wordt opnieuw een Vormingscursus georganiseerd. De cursus wordt op vier locaties gegeven in de periode half september 2018 tot half maart 2019 (zaterdags.) Iedereen kan deelnemen, er is geen vooropleiding vereist. Klik hier voor meer informatie.

Komend seizoen komen volgende onderwerpen aan de orde:
Momenten uit de CGK-geschiedenis
Wat heeft de Kerk met Israël? 
Van joods-christelijke gemeente naar kerk uit joden en heidenen (Hand. 6-15) 
De zingende gemeente 
De Maaltijd des Heeren – Principe en praktijk 
Kerk en kerkjeugd -

Dagelijks Woord

  • Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot den Vader van onzen Heere Jezus Christus, Uit Welken al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, Opdat Hij u geve, naar den rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door Zijn Geest in den inwendigen mens; Opdat Christus door het geloof in uw harten wone, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. -- Efeziers 3:14-17